Trong cuộc sống của tất cả các dân tộc trên thế giới, đám cưới chính là biểu hiện của nếp sống xã hội, vừa kế thừa những truyền thống quý báu của dân tộc vừa có những sự cách tân theo từng giai đoạn. Song hiếm có nước nào đám cưới lạị thể hiện rõ […]